İnsan Kaynakları Başvuru Formu Aydınlatma Metni

İnsan Kaynakları Başvuru Formu Aydınlatma Metni

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. olarak (“BANKA”) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla BANKA, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri sorumlusu            : HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. (VKN: 4611041275)

Adres              : İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:3 D:8 Ümraniye/İstanbul

Tel                               : 0216 501 11 00

E-posta                        : iletisim@hedefyatirimbankasi.com.tr

Kayıtlı E-posta            : hedefyatirimbankasi@hs03.kep.tr

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5’nci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; BANKA’nın hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışanları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, grup şirketlerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, öncelikle BANKA’nın faaliyetlerini yürütebilmesi, satım/hizmet sözleşmesinin kurulması ve sözleşmenin devamı için; kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan genel müdürlük birimleri, ofisler, üniversite veya diğer kariyer toplantılarındaki görüşmeler, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, insan kaynakları başvuru formu ile iş ilanları ve/veya işe alım süreci için başvuruda bulunmanız ve tabii olarak verilerinizin işlenmesi ve değerlendirilmesi için açık rıza göstermeniz veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen gerekçeler sebebiyle hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@hedefyatirimbankasi.com.tr adresine veya İnkılap Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:4, 2. Blok Cessas Plaza, D:8, Ümraniye/İstanbul adresine veya güvenli e-imza ile hedefyatirimbankasi@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN